Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie

Zwrot VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem

Klauzula informacyjna
w sprawie refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku

 

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie (dalej: MGOPS).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informuję, iż aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez MGOPS:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MGOPS reprezentowany przez Dyrektora MGOPS z siedzibą w Szczucinie przy ul. Piłsudskiego 7, 33-230 Szczucin, dane kontaktowe: numer telefonu tel. 014 307 30 48, adres email: e-mail: sekretariat@mgopsszczucin.pl, szczucingops@gmail.com, www.mgopsszczucin.pl,

2. Administrator na mocy art. 37 ust. 1 lit a RODO powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MGOPS możliwy jest pod numerem adresem email; sekretariat@mgopsszczucin.pl, szczucingops@gmail.com :

3. Dane osobowe będą przetwarzane Państwa dane będziemy przetwarzać: w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie wypłaty refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku, co stanowi obowiązek prawny spoczywający na Administratorze wynikający z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w celach archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Państwa adres email, który zostanie podany we wniosku będzie wykorzystany w celu przekazania rozstrzygnięcia w sprawie na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Państwa dane będziemy przetwarzać również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych przez administratora, obsługę jego administratora (np. dostawcy usług informatycznych, poczty elektronicznej).

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez MGOPS przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. W związku z przetwarzaniem przez MGOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych ; prawo do sprostowania danych ; prawo do ograniczenia przetwarzania danych ; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym w celu realizacji tych praw należy złożyć wniosek w siedzibie MGOPS lub pisząc na adres mailowy MGOPS

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez MGOPS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8. Podanie danych jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z powyższych aktów prawnych. Odmowa podania danych uniemożliwi wydanie rozstrzygnięcia w sprawie.

9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany;

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie informuje,

zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła refundacja podatku VAT przysługuje za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (na dotychczasowych zasadach)

Wnioski o refundację podatku VAT należy złożyć oddzielnie za 2023 i 2024 rok.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

  • do dnia 30-09-2024 roku- w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych

  • po dniu 30-09-2024 roku - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Informacja na temat wsparcia:

 

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny