Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Klauzula informacyjna -dodatek dla gospodarstw domowych

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2  oraz art.14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie reprezentowany przez Dyrektora, adres ul. Piłsudskiego 7, 33-230 Szczucin (dalej MGOPS)

2. Dane kontaktowe:

  • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie, Piłsudskiego 7, 33-230 Szczucin

  • do Inspektora Ochrony Danych: mail: sekretariat@mgopszczucin.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu ustawy z 15 września 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w tym:

weryfikacji danych,− rozpatrzenia wniosku, − przyznanie dodatku, − realizacji wypłaty, a gdy zasadne: − odmowy przyznania dodatku, − uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku, − rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku oraz − archiwizacji dokumentacji.

MGOPS przetwarza dane zamieszczone we wniosku o przyznanie dodatku, dane pozyskane z innych instytucji oraz centralnych systemów informatycznych. Złożenie wniosku o dodatek jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest: - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę

dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła , oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i zatwierdzoną w tym zakresie instrukcją kancelaryjną .

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych ,

2) prawo żądania ich sprostowania np. w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne ,

3) żądania usunięcia danych o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania,

4) ograniczenia przetwarzania tj. wstrzymania dalszych operacji na danych ,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania np. z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją ,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa .

8. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Burmistrz Szczucina, informuje o możliwości osobistego odebrania od organu informacji o przyznaniu dodatku. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje jego wypłaty"

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny