Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie

Dodatek węglowy

Klauzula informacyjna -dodatek węglowy

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2  oraz art.14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie reprezentowany przez Dyrektora, adres ul. Piłsudskiego 7, 33-230 Szczucin (dalej MGOPS)

2. Dane kontaktowe:

  • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie, Piłsudskiego 7, 33-230 Szczucin

  • do Inspektora Ochrony Danych: mail: sekretariat@mgopszczucin.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym o dodatku węglowym w tym:

weryfikacji danych,− rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, − przyznanie dodatku węglowego, − realizacji wypłaty, a gdy zasadne: − odmowy przyznania dodatku węglowego, − uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku, − rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz − archiwizacji dokumentacji.

MGOPS przetwarza dane zamieszczone we wniosku o przyznanie dodatku węglowego, dane pozyskane z innych instytucji oraz centralnych systemów informatycznych. Złożenie wniosku o dodatek węglowy jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest: - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, Zarządzenia Nr 0050.105.2022 Burmistrza Szczucina z dnia 16 sierpnia 2022 r. - oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i zatwierdzoną w tym zakresie instrukcją kancelaryjną .

6. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych ,

2) prawo żądania ich sprostowania np. w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne ,

3) żądania usunięcia danych o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania,

4) ograniczenia przetwarzania tj. wstrzymania dalszych operacji na danych ,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania np. z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją ,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa .

8. Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Pokój nr 3 prowadzi sprawy o dodatek węglowy z ulic:

Akacjowa, Batalionów Chłopskich, Cicha, Konopnickiej, Krasińskiego, Kwiatowa, Leśna, Mickiewicza, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pogodna,

Prusa, Różana, Rudnickiego, Rynek, Sadowa, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Zakole, Generała Sikorskiego, Grabowa, Jaśminowa, Kilińskiego, Kopernika, Księdza Bracha, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa, Wiśniowa, Witosa, Braci Mamuszków, Powiśle, Wolności, Wspólna, 1 Maja, Bohaterów Września, Kościuszki, Piaski

Miejscowości: Borki, Brzezówka, Radwan, Skrzynka, Słupiec, Suchy Grunt, Wola Szczucińska, Zabrnie, Załuże.

 

Pokój nr 5 prowadzi sprawy o dodatek węglowy z ulic:

Dunajewskiego, Lipowa, Parkowa, Piesza, Polna, Słowackiego, Spółdzielcza, Szkolna, Spokojna, Topolowa, Wąska, Zacisze, Zajezierze, Armii Krajowej, Brzozowa, Dębowa, Długa, Jakuba Przyłuskiego, Jana Kościńskiego, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Matejki, Nowa, Piłsudskiego, Radomyślska, Wiejska, 3 Maja, Świętego Marka, Warzywna.

Miejscowości: Lubasz, Dąbrowica, Łęka Szczucińska, Łęka Żabiecka, Maniów, Delastowice, Laskówka Delastowska, Świdrówka.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny