Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie

Dodatek elektryczny

Klauzula informacyjna z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących

ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie (dalej: MGOPS).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informuję, iż aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez MGOPS:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MGOPS reprezentowany przez Dyrektora MGOPS z siedzibą w Szczucinie przy ul. Piłsudskiego 7, 33-230 Szczucin, dane kontaktowe: numer telefonu tel. 014 307 30 48 , adres email: e-mail: sekretariat@mgopsszczucin.pl, szczucingops@gmail.com , www.mgopsszczucin.pl,

2.Administrator na mocy art. 37 ust. 1 lit a RODO powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MGOPS możliwy jest pod numerem adresem email .; sekretariat@mgopsszczucin.pl, szczucingops@gmail.com

3.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych przez administratora, obsługę jego administratora (np. dostawcy usług informatycznych, poczty elektronicznej). Dane osobowe mogą być udostępnione jednostkom organizacyjnym gminy

5.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez MGOPS przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6.W związku z przetwarzaniem przez MGOPS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści danych ; prawo do sprostowania danych ; prawo do ograniczenia przetwarzania danych ; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym w celu realizacji tych praw należy złożyć wniosek w siedzibie MGOPS lub pisząc na adres mailowy MGOPS

7.W przypadku uznania, że przetwarzanie przez MGOPS Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości jego realizacji,

9.Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani, na podstawie tych danych, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany;

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny