Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie

Bon energetyczny

BON ENERGETYCZNY 2024

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, od 1 sierpnia 2024 r. będzie można pobierać oraz składać wnioski o bon energetyczny.

Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2024 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

2 500 zł* miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym albo

1 700 zł* miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania bonu energetycznego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 roku.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Bon energetyczny wypłacany jest jednorazowo i wynosi:

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 300,00 zł.

 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 400,00 zł.

 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 500,00 zł.

 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 600,00 zł.

 

Bon energetyczny w wyższej kwocie można otrzymać jeżeli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło takie jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wysokość bonu energetycznego w wyższej kwocie wynosi:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 600 zł.

 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 800 zł.

 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 1000 zł.

 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1200 zł.

 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

 

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

 • Wniosek w wersji papierowej opatrzony własnoręcznym podpisem – składa się osobiście – od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczucinie lub nadaje w placówce pocztowej;

 • w postaci elektronicznej – od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.; wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

 • minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku przy użyciu aplikacji mObywatel, wniosek złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego;

 

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego.

Wniosek o wypłatę bonu rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić o korektę wysokości przyznanego bonu w terminie 14 dni od otrzymania tego bonu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 14 307 30 48 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MGOPS.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny