Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie

Dodatek osłonowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dotyczących dodatku osłonowego

 

podstawa prawna: art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie reprezentowany przez Dyrektora zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora:

tel. 14 307 30 48 , e-mail: szczucingops@gmail.com , osobiście lub listownie na adres siedziby administratora : Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie, ul. Piłsudskiego 7, 33-230 Szczucin.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: szczucingops@gmail.com lub listownie na adres siedziby administratora Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Szczucinie ul. Piłsudskiego 7, 33-230 Szczucin.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do dodatku osłonowego, ustalania jego wysokości i wypłacania.

5. Wnioskowanie o dodatek osłonowy jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku

ubiegania się o dodatek. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną B5 tj. 5 lat licząc od roku

następującego po roku zakończenia Państwa sprawy.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: operator pocztowy, bank, podmiot świadczący dla Administratora usługi prawne oraz organy publiczne i inni

odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem.

8. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania

sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z

prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.

10. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny